Botkyrka Offset

Kvalitets/miljöpolicy

 

Botkyrka Offset skall leverera trycksaker så att våra samt

kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls.

Botkyrka Offset skall som ett led i sin affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling genom att ställa miljökrav på hela sitt processflöde och miljögranska de produkter som köps in samt förebygga förorening.

Detta miljöarbete skall utföras därför att det gynnar både kunder, samhället

och därmed oss själva.

 

 

 

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Skapa tilltro i företagets kvalitets-/miljöarbete genom att uppfylla de krav som ställs av IS014001:2004, myndigheter, kunder och medarbetare.

 

  • Framtagna miljöledningsprogram konkretiseras i mål innebärande kontinuerliga förbättringar.

 

  • Miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering, genom utbildning och information skall varje medarbetare beredas tillfälle att förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande i det egna arbetet.

 

  • Fokusera på ständiga förbättringar i vår verksamhet

 

  • Våra kunder alltid sätts i centrum.

 

  • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och eventuellt andra krav som vi berörs av.

 

Kvalitets-/miljöpolicyn kommuniceras ut till alla som vill ta del av den.

 

Botkyrka Offset certifieringen ISO 14001        Botkyrka Offset Klimatpakten
Botkyrka Offset AB │ Segersbyvägen 4 │ 145 63 Norsborg
Tel; 08-534 702 20 │ Fax; 08-534 702 21
Mail; info@botkyrkaoffset.se

Wordpress - www.myamiko.se